Privacy Statement

Privacyreglement LIO coaching & begeleiding Limburg

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Reglement : dit privacyreglement;

Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

 1. Toelichting op het Reglement

Lio coaching mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Lio coaching de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Lio coaching worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Lio coaching vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Lio coaching in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Lio coaching expliciet om jouw toestemming moet vragen.

 

 1. De persoonsgegevens die Lio coaching gebruikt en het doel van het gebruik

Lio coaching verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Lio coaching, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van Lio coaching of via het contactformulier contact met ons opneemt. Lio coaching verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

de overeenkomst die klanten met Lio coaching sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;

 • onze dienstverlening te kunnen leveren;

klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;

 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

 

 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Lio coaching verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Lio coaching -

organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Lio coaching met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

 

 1. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
 • Lio coaching verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Lio coaching worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Lio coaching beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
 • de medewerkers van Lio coaching hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Lio coaching verstrekte persoonsgegevens;
 • Lio coaching heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
 • Lio coaching hanteert een termijn van tien jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat
 • zo is zal Lio coaching zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaar termijn houden.

 

 1. Jouw rechten als betrokken:
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

 

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij op www.Liocoaching.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Lio coaching.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je

contact met Lio coaching opnemen en probeert Lio coaching er samen met jou uit te komen.

 

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing

door Lio coaching? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen. Uiteraard zal

Lio coaching ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

 

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Lio coaching.

 

Privacyreglement Lio coaching versie juni 2018